خوش آمدید

قهرمانی آسیا پایان یافت .

هرسال می گیم ، دریغ از پارسال

قهرمانی زنان ومردان آسیا در حالی خاتمه یافت که نتایج برترینهای کشورمان دراین مسابقات به هیچ وجه برای خانواده شطرنج ایران قابل قبول نبود .

شاید به زعم برخیها درعدم نتیجه گیری گروه اعزامی دلایل زیادی وجود داشته وقهرمانان اعزامی مبری از کمبوده ا هستند .

شاید برخی نوک پیکان کم کاری وعدم نتیجه گیری  را متوجه  شطرنجبازان اعزامی  بدانند .و...

ولی آیا وقت آن نرسیده بدون حب وبغض و برای اعتلای شطرنج  به بررسی این ناکامی پرداخته شود ؟

...

 

  • 2010
  • 0
ادامه مطلب